Regulamin sprzedaży biletów oraz zawierania umów sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Chochołowskich Term Sp. z o.o.

I. Postanowienia Ogólne

1.     Sklep internetowy  („Sklep internetowy”) prowadzą Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie 400, KRS:0000261672, NIP: 7361640322, REGON: 120300433 („Chochołowskie Termy”).

2.     Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Chochołowskich Term.  Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron oraz tryb składania reklamacji.

3.     Regulamin Sklepu internetowego wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu internetowego, pod adresem http://sklep.chocholowskietermy.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią, ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w siedzibie Sprzedającego.

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.     Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,

2.     Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

3.     Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4.     Koszt dostarczenia towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

5.     Sprzedawca – rozumie się przez to Chochołowskie Termy Sp. z O.O.

6.     Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

7.     Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazane w III pkt. 2 lit. b) Regulaminu,

8.     Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Usługę złożone przez Klienta w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

III. Oferta Sklepu internetowego i dokonywanie zakupów

1.     Sklep internetowy Chochołowskie Termy  prowadzi sprzedaż Towarów i Usług na odległość za pośrednictwem Internetu.

2.     Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca:

3.     a) prowadzi sprzedaż Towarów wyszczególnionych w Sklepie internetowym,

4.     b) prowadzi sprzedaż Usług Chochołowskich Term wskazanych w aktualnej ofercie Sprzedawcy,

5.     Ceny Towarów lub Usług są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient. Koszty dostawy zależą od wartości Zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki i są wskazane w trakcie wybierania Towarów i dodane do ich ceny na końcu Zamówienia przed zatwierdzeniem Zamówienia.

6.     Dostępność Towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

IV. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego

1.     Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Chochołowskie Termy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.     a) zastosowania przeglądarek Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 12.0, Chrome 18.0 lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,

3.     b) oprogramowania umożliwiające podgląd i wydruk e-Biletów zapisanych w formacie PDF, np. program Adobe Reader

4.     c) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

5.     d) dostęp do drukarki drukującej czarnym tuszem / tonerem.

6.     W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.

V. Rejestracja w Sklepie internetowym

1.     Koniecznym warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest uprzednia rejestracja Klienta w Sklepie internetowym.

2.     Rejestracja w Sklepie internetowym polega na:

a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła); hasło powinno składać się co najmniej z 5 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,

b) zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków korzystania ze Sklepu internetowego określonych w Regulaminie Sklepu internetowego oraz Polityce Prywatności.

3.     Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu internetowego loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła Klienta ma możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

4.     Zakup Towaru/-ów i/lub Usługi/Usług w Sklepie internetowym składa się z trzech etapów: wybranie Towaru/-ów i/lub Usługi/Usług, złożenie Zamówienia, przesłanie potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę. Płatność za Towary zakupione w sklepie następuje według wyboru Klienta przy składaniu Zamówienia lub przy odbiorze Towaru, natomiast płatność za Usługi następuje przy składaniu Zamówienia.

VI. Zakup usług oferowanych przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o.

1.     Zakup usługi następuje poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz dokonanie zapłaty ceny wynikającej z Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

2.     Zakup następuje poprzez:

a) wybór usługi wraz z określeniem ilości i rodzaju,

b) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta,

c) złożenie Zamówienia,

d) dokonanie płatności.

3.     Zakup usługi jest możliwy nie później niż na 24 godz. przed wybraną godziną rozpoczęcia atrakcji (w przypadku atrakcji odbywających się o określonych godzinach).

4.     Klient ma prawo do zakupu nie więcej niż 100 biletów w jednym Zamówieniu.

5.     Klient może zakupić bilet ulgowy tylko w przypadku posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

6.     Po złożeniu Zamówienia, oraz pozytywnej weryfikacji dokonania płatności Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie dokonanego zakupu w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:

a) nazwy zakupionych usług,

b) numer rezerwacji lub numer karnetu lub numer przedpłaty,

c) informację o cenie,

d) numer transakcji.

VII. Zakup Towarów w Sklepie internetowym

1.     Zakup Towarów następuje poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po otrzymaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia na Towar w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Brak otrzymania przez Klienta potwierdzenia oznacza, że Umowa nie została zawarta.

2.     Zakup Towarów następuje poprzez:

a) wybór Towarów i ich ilości,

b) wybór formy płatności,

c) wybór formy dostawy

d) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta,

e) złożenie Zamówienia

3.     W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

4.     Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5.     Z wyjątkiem przesyłki pobraniowej Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty.

VIII. Zasady płatności

1.     Cena za Usługę zakupioną za pośrednictwem Sklepu internetowego może być uiszczana wyłącznie za pomocą serwisu Przelewy24, do którego odsyłany jest Klient w celu dokonania płatności. Płatności za pomocą serwisu Przelewy24 realizowane są zgodnie ze regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl udostępnianym Klientowi przed dokonaniem płatności.

2.     Cena za Usługę zakupioną za pośrednictwem Sklepu internetowego powinna być zapłacona przy składaniu Zamówienia.

3.     Cena za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:

a) za pomocą serwisu Przelewy24.pl, do którego odsyłany jest Klient w celu dokonania płatności,

b) gotówką przy odbiorze Towaru – przy wybraniu opcji „za pobraniem”.

4.     Po wyborze przez Klienta opcji płatności za pobraniem należność za Zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

5.     Do zakupionych Usług Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT,  do zakupionych Towarów Sprzedawca dołącza paragon z kasy fiskalnej. Na żądanie Klienta Sprzedawca może wystawić fakturę VAT; w takim wypadku Klient musi wskazać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

6.     Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

IX. Realizacja Zamówień Towarów

1.     Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia Towaru od momentu wysłania do Klienta potwierdzenia zakupu Towaru lub potwierdzenia złożenia Zamówienia na Towar w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

2.     Czas realizacji Zamówienia Towaru jest to czas, który upływa od złożenia Zamówienia do chwili wysłania zamówionego Towarów (kompletowanie Towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowania i nadanie paczki). Czas realizacji Zamówienia na Towary dostępne w magazynie Sklepu internetowego nie przekracza 7 dni roboczych (dla Zamówień założonych do godziny 15 danego dnia). Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy Sprzedawca kontaktuje się z Klientem aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji Zamówienia. Zgłoszenia, które wpłyną po godzinie 15, oraz które nie wpłyną w dzień roboczy, zostaną uznane jako dokonane w następnym dniu roboczym o godzinie 08.00.

3.     Czas realizacji Zamówienia Towaru liczony jest od momentu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4.     Do realizacji Zamówienia Towaru konieczne jest prawidłowe podanie adresu dostawy (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych.

5.     Sprzedawca dopuszcza możliwość dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6.     Klient na każdym etapie Zamówienia może się skontaktować ze Sprzedawcą m.in. poprzez wskazany numer telefonu, bądź adres e-mail.

7.     Zamówione Towary zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z dokumentem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, w przypadku gdy Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient może żądać od Sprzedawcy wystawienia odpowiedniego dokumentu.

8.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.     Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny, wraz z kosztami dostarczenia Towaru. Przed odebraniem Towaru Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera czy Towar nie jest uszkodzony i zgłosić ewentualne zastrzeżenia na dokumencie potwierdzającym odbiór Towaru lub odmówić odbioru uszkodzonego Towaru.

X. Realizacja usług Chochołowskie Termy sp. z o.o.

1.     Realizacja usług zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest możliwa w godzinach otwarcia Chochołowskie Termy sp. z o.o. Aktualna informacja o godzinach otwarcia Chochołowskich Term sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl

2.     Realizacja usług następuje w kasie Chochołowskich Term poprzez:

3.     a) okazanie wydruku potwierdzenia zakupu usług otrzymanego pocztą e-mail,

4.     b) okazanie potwierdzenia zakupu usług na wyświetlaczu telefonu, tabletu lub innych podobnych urządzeń pod warunkiem, że będzie można odczytać treść potwierdzenia

5.     c) dostarczenie Kasjerowi informacji otrzymanych pocztą e-mail w potwierdzeniu:

1.     nazwy zakupionych usług oraz

2.     numeru rezerwacji - w przypadku zakupu masaży Wellness oraz wejść jednorazowych

3.     numeru karnetu - w przypadku zakupu karnetu na basen sportowy, baseny rekreacyjne oraz saunarium

4.     numeru przedpłaty - w przypadku zakupu przedpłaty

6.     W przypadku biletu ulgowego Klient ma obowiązek przy realizacji usługi przedstawić dokumenty uprawniające go do skorzystania z ulgi lub dokonać stosownej dopłaty w kasie Chochołowskich Term.

7.     Klientowi nie przysługuje pierwszeństwo wstępu przez innymi klientami Chochołowskich Term dokonującymi zakupu biletów bezpośrednio w kasie Chochołowskich Term

XI. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową oraz gwarancja na zakupione Towary

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących konsumentami, jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową.

2.     W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest jednak do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny zakupionego Towaru.

3.     Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Sklep internetowy nie udziela gwarancji na zakupione Towary. Nie wyklucza to jednak istnienia gwarancji udzielonej przez producentów Towarów lub ich autoryzowanych przedstawicieli. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

XII. Prawo odstąpienia od Umowy

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia wydania, a gdy Umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

2.     W przypadku Towarów lub Usług o terminie ważności krótszym niż 10 dni, termin na odstąpienie ulega stosownemu skróceniu do okresu ważności Towaru lub Usługi, w trybie art. 10 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm.). Odstąpienie od Umowy dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

3.     W przypadku odstąpienia od Umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej Umowy, w szczególności Sprzedawca zwróci Klientowi poniesiony przez Klienta koszt dostarczenia Towaru do Klienta.

4.     Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Wraz z odsyłanym Towarem Klient powinien zwrócić wszelkie rzeczy, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego Towaru. Towar zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez niego od Umowy na zasadzie wskazanej w ust. 1, powinien być kompletny w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru następuje na adres Sprzedawcy.

5.     Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

XIII. Reklamacje

1.     Prawo do zwrotu Towaru nie narusza, ani nie ogranicza praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

2.     Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów i Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego Klient może zgłaszać osobiście w siedzibie Sprzedającego, na adres e-mail bok@chocholowskietermy.pl , pocztą na adres:

 

Chochołowskie Termy Sp. z o.o

Chochołów 400

34-513 Chochołów

 

3.     Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z nim.

4.     Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

XIV. Ochrona danych osobowych – Polityka Prywatności

1.     Administratorem danych osobowych są Chochołowskie Termy sp. z o.o.

2.     Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji w Sklepie internetowym i do dokonania zakupu Usług lub Towarów.

3.     Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówień i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Chochołowskimi Termami w związku z realizacją Zamówień. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4.     Treści umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów.

5.     Treść umów jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie internetowym przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym.

6.     Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania aktualizacji/zmiany, a także żądania usunięcia danych. Prawo to Klient realizuje po zalogowaniu się na Stronie Sklepu internetowego.

7.     Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

8.     Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.

9.     W celu dostosowania treści i Usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Usług.

XV. Postanowienia końcowe

1.     We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.     Regulamin oraz Polityka Prywatności wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem http://sklep.chocholowskietermy.pl .

3.     Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu internetowego. Nowe postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienia przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu lub Polityki Prywatności, Klient może wyrejestrować się ze Sklepu internetowego. Niewyrejestrowanie się Klienta ze Sklepu internetowego we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności w całości.